Kielialan linkkejä

Ammattikääntäjän ja tulkin apua tarvitaan usein. Joskus pieni vinkki voi kuitenkin riittää.

Useilla tieteenaloilla käytetyt käsitteet ovat lainasanoja ja lyhenteitä, jotka helpottavat asiantuntijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Antiikin kreikkalainen sivistys sekä keskiajan sivistyneistön yleiskielenä käyttämä latina muodostavat edelleen keskeisen osan tieteellistä terminologiaa.

Kääntäjät ja tulkit työskentelevät usein eri alojen ammattilaisten kanssa. Asiantuntija keskittyy työhönsä ja käyttää oman alansa terminologiaa. Kääntäjän ja tulkin tehtävänä on auttaa asiantuntijaa viestimään asiansa joko kollegoilleen tai maallikoille. Esimerkiksi tieteellisten artikkelien kääntäjän on osattava löytää täsmälliset ilmaisut eri kielillä. Vastaavasti osa asioimistulkin ammattitaitoa on valmistautuminen, jossa tulkki etukäteen selvittää lääkärin ja potilaan välisessä keskustelussa mahdollisesti esille tulevat asiat ja ilmiöt tulkattavilla kielillä.

Kääntäjät ja tulkit ovat kielten, viestinnän ja tiedonhaun asiantuntijoita. He hyödyntävät eri lähteitä ja soveltavat käytettävissä olevaa tietoa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. He ovat yhteistyökumppaneita eri alojen asiantuntijoille.

Seuraavaan on koottu muutamia linkkejä, joiden avulla voi löytyä apua kielenkäytön eri tilanteisiin.

Finto (https://finto.fi) on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu.

Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi)on Helsingin yliopiston Kielikeskuksen ylläpitämä verkkosivusto, joka antaa hyviä vinkkejä kirjallisen ilmaisun ja puheviestinnän eri tilanteisiin. Sivusto palvelee yliopistolaisia, mutta tarjoaa tukea äidinkielen ja viestinnän tarpeisiin myös muille. Ruotsinkielinen sivusto on nimeltään Språkhjälpen (http://www.språkhjälpen.fi).

Kotimaisten kielten keskus (http://www.kotus.fi) tarjoaa erilaisia sanakirjoja ja muita apuvälineitä käytettäväksi kielenhuollon tukena. Kielitoimiston sanakirja (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi) auttaa käyttämään käsitteitä kunnolla ja ymmärtämään termit oikein. Kielitoimiston ohjepankki (http://www.kielitoimistonohjepankki.fi) on hyödyllinen apuväline kielenkäytön eri tilanteisiin.Sivustolta löytyvät myös koulutusta koskevat käännössuositukset suomesta ruotsiin (http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html).

Koulutuksen ja opetushallinnon käännössuositukset (https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-kasitteita) auttavat arvioimaan koulutusten ja opintojen vastaavuuksia eri kielillä.

Opetushallituksen sivulta löytyy lisätietoa auktorisoiduista kääntäjistä (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat).

Ruokasanasto auttaa ymmärtämään keittokirjallisuutta. Edesmenneen Jaakko Raholan syötäviä sanoja (http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/sanaind.html) kannattaa lukea jo yleissivistyksen puolesta vaikka ruokaan ei intohimoisesti suhtautuisi.

Sanastokeskus TSK ry (http://www.tsk.fi/tsk/) on aikaisemmin tunnettu nimellä Tekniikan Sanastokeskus. TSK tarjoaa sanastoihin, sanakirjoihin ja eri alojen ammatilliseen terminologiaan liittyviä palveluita suomeksi ja ruotsiksi. Hyödyllisiä sanastoja ovat mm. Tekniikan alan TEPA-termipankki (http://www.tsk.fi/tepa/) sekä Pankki- ja rahoitusalan sanasto (http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/fi).

Terveyskirjasto (http://www.terveyskirjasto.fi) sisältää myös monipuolisen lääketieteen sanaston (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=ltt).